ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Ochrana osobných údajov

Týmto udeľujem v zmysle článku 6 a článku 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov zubnej klinike Zubkovevily Nitra súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, e-mailová adresa a telefón za účelom kontaktovania klienta. 
Právny základ spracúvania osobných údajov je daný v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. 

Herný plán súťaže - Súťaž o celkovú premenu zubov

1. Názov súťaže

Názov propagačnej súťaže je „Súťaž o celkovú premenu zubov“. Cieľom organizovania uvedenej spotrebiteľskej súťaže je zvýšiť povedomie o službách zubnej kliniky ZUB NR s.r.o. a podporiť fanúšikovskú stránku Zúbkové víly.

2. Organizátor súťaže

Propagačnú súťaž “Súťaž o celkovú premenu zubov” organizuje ZUB NR s.r.o., so sídlom Kukučínová 537/21 927 01 Šaľa, IČO: 54791413 (ďalej len „organizátor“). Súťaž sa riadi výlučne týmito pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže (ďalej len „súťaž“).

3. Poskytovateľ výhry

Poskytovateľom výhry je ZUB NR s.r.o. Výhry sú v ďalšom texte označené slovom výhra alebo cena v adekvátnom gramatickom tvare.

4. Všeobecné pokyny

Účastník sa zaväzuje dodržiavať podmienky tejto súťaže. Ak organizátor ZUB NR s.r.o. zistí, že boli porušené podmienky účasti v súťaži, má právo účastníka zo súťaže diskvalifikovať.

5. Trvanie spotrebiteľskej súťaže

Propagačná súťaž bude trvať v termíne od 1.2.2024 do 1.3.2024. Súťažiaci sú o súťaži informovaní prostredníctvom sociálnej siete.

6. Pravidlá súťaže

6.1. Do súťaže o 1x kompletnú rekonštrukciu chrupu bude zaradený každý účastník, ktorý sa zapojí do súťaže reagovaním na súťažnú výzvu, bližšie špecifikovanú vo facebookovom príspevku danej súťaže.

6.2 Do súťaže o 1x kompletnú rekonštrukciu chrupu sa na sociálnej sieti Facebook môže zapojiť jedna osoba len raz. (Jedno meno – jeden odoslaný kontaktný formulár).

6.3 Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora, ani ich rodinní príslušníci. Takíto súťažiaci nebudú zaradení do súťaže.

7. Výhry/Ceny

7.1 Výhercom bude 1 osoba, ktorá získa kompletnú rekonštrukciu chrupu zdarma.

7.2 Víťaza vyhlásime najneskôr 31.03.2024 po 13:00 hod.

7.3 Výhercu bude kontaktovať telefonicky organizátor súťaže ZUB NR s.r.o.

7.4 Výhra je nevymeniteľná, nemožno ju vymeniť za hotovosť ani inú formu kompenzácie.

8. Odovzdanie výhry

Organizátor si pred odovzdaním výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercu k preukázaniu skutočnosti, že je osobou, ktorá bola vyžrebovaná. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou. Výhra bude výhercovi odovzdaná na základe individuálnej dohody, ktorá sa zrealizuje telefonicky medzi organizátorom súťaže ZUB NR s.r.o a výhercom.

9. Zodpovednosť organizátora súťaže

Na výhry nevzniká právny nárok. V zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka v platnom znení nemožno výhry vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Výherca nemôže postúpiť výhru na inú osobu. Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými spotrebiteľom, účastníkom alebo výhercom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych liniek, e-mailových kont a zariadení, za poštové služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sám. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za prípadnú stratu, poškodenie či zničenie výhry alebo nesprávne doručenie výhry spôsobené nepresnou poštovou adresou a poštovou prepravou na adresu výhercu. Nebezpečenstvo škody na hlavných výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier.

10. Osobné údaje a osobnostné práva

Každý účastník tejto súťaže dáva svoj bezvýhradný súhlas na použitie a spracovanie osobných údajov poskytnutých pre túto súťaž ako aj bezvýhradné použitie fotografického a video materiálu zhotoveného pri odovzdávaní výhry na ďalšie reklamné a propagačné účely organizátora súťaže, ako aj pre spolupracujúce subjekty v tejto súťaži. Poskytnutie údajov je dobrovoľné. Osobné údaje účastníkov súťaže budú použité v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších zmien. Účastník súťaže zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Účastník súťaže zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že bol organizátorom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov. Účastník súťaže súhlasí s pravidlami tejto súťaže a tieto bude dodržiavať. Výherca zapojením sa do súťaže udeľuje svoj súhlas na bezplatné poskytnutie alebo zverejnenie svojich osobných údajov a fotografie resp. ďalších zvukových a obrazových záznamov organizátorom súťaže v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko na propagačné, reklamné a marketingové účely spojené s vyhodnotením súťaže a propagáciou organizátora a jeho služieb, tieto ďalej uverejňovať a šíriť v masmédiách, v hromadných informačných prostriedkoch a iných audio, foto a video materiáloch.

11. Dane

Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhry, ktoré dostanú výhercovia, predstavujú hodnotu výhry pred zdanením. Podľa zákona o daní z príjmov č 595/2003 Z.z. o daní z príjmov výhry z reklamnej súťaže alebo žrebovania neprevyšujúcej výšku 165,970 € nepodliehajú zdaneniu.

12. Osobitné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto spotrebiteľskej súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť spotrebiteľskú súťaž. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora súťaže konečné a záväzné. Ak sa organizátor súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká. Na propagačnú spotrebiteľskú súťaž sa vzťahujú ustanovenia § 3 ods. 5 Zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov.